Riktlinje för reklamationer

Denna riktlinje för reklamationer är sammanställd enligt medborgarrätten och lagen om konsumentskydd och gäller för förbrukningsprodukter (nedan endast "produkter"), där köparen kan använda sina rättigheter, som utgår ifrån skadeansvar "reklamation").

Säljaren är företaget Web Retail s.r.o., med säte på Husinecká 903/10, 130 00, Prag 3, skatteregistreringsnummer: 28876431, momsregistreringsnummer: CZ 28876431 inskrivet i handelsregistret som förs av tingsrätten i Prag, avsnitt C., inlägg 150602.

Köparen är ett subjekt som slöt ett avtal med säljaren om köp av produkter.

För en köpare som inte är konsument kan säljaren tillämpa denna riktlinje för reklamation, annars utgår rättigheterna för skadeansvar ifrån det slutna avtalet och handelslagen.

Innehåll

 1. Rättigheter från felaktigt utförande av plikter
 2. Garantivillkor
 3. Rättigheter som utgår ifrån garantin
 4. Reklamationsåtgärd
 5. Slutliga bestämmelser

1. Rättigheter från felaktig utförande av plikter

Se motsvarande avsnitt i affärsvillkoren.

2. Garantivillkor

Om det uppstår skador på produkten inom garantitiden efter att köparen mottagit produkten har köparen rätt att reklamera produkten.

Garantitidens längd bestäms enligt gällande lag. Om inte annat anges är garantitiden 24 månader och påbörjas samma dag som produkten tas emot.

Vi hänvisar till att för vissa produkter gäller enligt medborgarrätten inte garantitiden på 24 månader eller 12 månader efter mottagandet i enlighet med bestämmelsen § 2167 boks. d) Det handlar framför allt om produkter som på grund av sin natur inte kan hålla under hela garantitiden, d.v.s. framför allt projektorlampor och andra liknande produkter som vi erbjuder på webbplatsen. Att dessa produkter inte fungerar efter att dess livslängd har gått ut kan inte anses vara en skada och därmed är det inte möjligt att begära sina rättigheter på grund av felaktigt utförda plikter efter att en sådan produkts livslängd har gått ut. Om det inte anges annat för produkten är projektorlampornas livslängd tre månader/2 000 drifttimmar under ideala användningsförhållanden.

Säljaren ansvarar för skador som uppstår på produkten vid mottagandet och för material- eller tillverkningsskador som uppstår efter mottagandet inom garantitiden.

Garantitiden förlängs med den tid det tog att reparera produkten under garantitiden. Om produkten byts mot en ny under garantitiden påbörjas ingen ny garantitid. Rättigheter som utgår ifrån skadeansvaret för produkter för vilka garantitiden gäller, tillämpas inte under garantitiden.

Det är inte möjligt att tillämpa garantin i följande fall:

 • Om garantitiden har gått ut dagen innan den reklamerade produkten gäller garantin inte längre.
 • Skadan uppstod på grund av olämplig användning av produkten eller på grund av mekaniska, termiska och kemiska skador.
 • Skadan uppstod på grund av att produkten användes i förhållanden som på grund av temperaturen, damm, fuktighet, kemisk eller mekanisk miljöpåverkan inte motsvarar det som säljaren eller tillverkaren har angett.
 • Skadan uppstod på grund av att tillverkarens anvisningar inte följdes.
 • Skadan uppstod på grund av oprofessionell installation, hantering, betjäning, manipulering eller vanvård av produkten.
 • Skadan uppstod på grund av otillåtna ingrepp i produkten eller andra modifikationer utan tillverkarens tillstånd.
 • Skadan uppstod på grund av anslutning till ett elnät som inte motsvarar standarden ČSN.
 • Skadan uppstod på grund av naturkraft eller högre makt.
 • Garantin gäller inte för slitageskador.

Denna begränsning gäller inte om produktens egenskaper inte överensstämmer med ovan angivna villkor och detta avtalades uttryckligen mellan köparen och säljaren, begärdes eller förklarades av säljaren. I annat fall är de att förvänta med hänsyn till utförd reklamation eller vanlig användning av produkten.

Köpare, som inte är konsument, har ansvaret, och köpare, som är konsument, rekommenderas att kontrollera direkt efter leverans tillsammans med speditören leveransens tillstånd (antal paket, om skyddstejpen inte skadats, om förpackningen inte skadats). Köparen har rätt till att neka mottagandet av leveransen om den inte överensstämmer med köpeavtalet, till exempel på grund av att leveransen inte är fullständig eller skadad. Om köparen tar emot en på sådan sätt skadad leverans, är det nödvändigt att beskriva skadan i speditörens följesedel.

Informera genast om ofullständig eller skadad leverans via e-post till e-postadress: info@projektorer-lampor.se, skriv ett skadeprotokoll med speditören och skicka den så snart som möjligt till säljaren.

3. Rättigheter som utgår ifrån garantin

Konsumenten har rätt till följande om garantin tillämpas:

 • om det handlar om skador som kan åtgärdas, har konsumenten rätt till korrekt och tidsenlig åtgärd av felet, rätt till byte av den skadade produkten eller skadade delen, om det inte är opassande med hänsyn till skadans natur, och om ett sådan sätt inte är möjligt har konsumenten rätt till motsvarande rabatt från inköpspriset eller att avstå från köpeavtalet,
 • om det handlar om skador som inte kan åtgärdas och som förhindrar att produkten kan användas korrekt, har konsumenten rätt till att byta den skadade produkten eller avstå från köpeavtalet,
 • om det handlar om skador som kan åtgärdas och som är flera eller som uppstår återkommande och som förhindrar att produkten kan användas korrekt, har konsumenten rätt till byte av den skadade produkten eller att avstå från köpeavtalet,
 • om det handlar om skador som inte kan åtgärdas och om konsumenten inte begär att byta produkten, har konsumenten rätt till motsvarande rabatt från inköpspriset eller att avstå från köpeavtalet.

4. Reklamationsbearbetning

 1. Platsen där reklamationer tillämpas är butiken för företaget Web Retail s.r.o. Kontakta oss i sådana fall via e-post eller telefon så kommer vi överens om nästa steg.
 2. Om säljaren har bestämt att skicka tillbaka produkten till butiken, är det upp till köparen att på egen hand kräva att produkten förpackas i lämpligt och tillräckligt skyddande förpackningsmaterial som motsvarar kraven på transport av känsligt gods, och att produkten märks med motsvarande symboler.
  • Bifoga i paketet ifyllt reklamationsformulär (MS Word | PDF)
  • Vi rekommenderar att du försäkrar paketet.
  • Skicka den reklamerade produkten till adressen: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Tjeckien
 3. Om produkten skickas till säljaren för reklamation har köparen ansvar för att produkten skadas eller går förlorad, och det fram till den tidpunkten då säljaren tar emot produkten.
 4. Servicecentrets medarbetare eller medarbetare i vår butik kommer att uppmana köparen efter korrekt utförd reklamation att ta emot den reparerade produkten, annars levereras produkten automatiskt tillbaka till köparen.
 5. Det krävs alltid ett skriftligt sammanställt protokoll om skador som hittats och hur de åtgärdades. Vi rekommenderar att köparen sparar detta intyg under hela garantitiden.
 6. Om reklamationen inte godkänns (se avsnitt 2), kommer säljaren skriftligt ange orsaken till nekandet av reklamationen i reklamationsprotokollet. Köparen har i detta fall inte rätt till ersättning för de nödvändiga utgifterna, som uppstod i samband med köparens rättigheter, som utgår ifrån att skadeansvaret tillämpades.
 7. Säljaren avgör om reklamation är giltig omedelbart och i mer komplicerade fall inom 3 arbetsdagar. Till denna frist inräknas inte motsvarande tid som behövs enligt produktens typ eller funktion för att professionellt bedöma skadan. Reklamationen inklusive skada kommer att åtgärdas utan onödig fördröjning, dock senast inom 30 kalenderdagar från reklamationsdagen, om säljaren och köparen inte kommer överens om annat.
 8. Fristen för åtgärd av reklamationen stannar om säljaren inte fick alla underlag som behövs för att åtgärda denna reklamation, fram tills dessa underlag tillhandahålls.
 9. Köparen har rätt att få ersättning för motiverade utgifter i samband med godkänd reklamation. Dessa utgifter förstås som de lägsta möjliga. Det handlar framför allt om fraktkostnader för att skicka reklamationen. Till dessa utgifter tillhör inte nödvändigtvis bilresa för att tillämpa reklamationen eller snabbfrakt och andra liknande utgifter. Vi rekommenderar att skicka reklamationer med post som ett vanligt paket. Utgifter för att skicka reklamationer på ovanstående sätt anser vi alltid som motiverade.
 10. Säljaren tillhandahåller konsumenten ett skriftligt intyg om när konsumenten genomförde reklamationen, vad som är innehållet och vilken typ av åtgärd kunden begär. Vidare tillhandahåller säljaren konsumenten ett intyg om datum och sättet hur reklamationen åtgärdas samt intyg om utförande av reparation och tiden det tog. Om reklamationen nekas tillhandahåller säljaren konsumenten en skriftlig orsak till nekandet.

5. Slutliga bestämmelser

Denna riktlinje för reklamationer träder i kraft 2014-01-01. Ändringar i riktlinjen för reklamationer förbehålls.

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor