Information om bearbetning av personuppgifter

Bolaget Web Retail s.r.o. genomför bearbetning av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att uppfylla avtal med dig som gäller försäljning av varor (eller för genomförande av åtgärder som vidtagits före ingåendet av ett sådant avtal) vidare genomför bearbetning av dina personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter att tillhandahålla bolagets allmännyttiga tjänster.

1. ADMINISTRATÖRENS IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER

 • 1.1. Administratören för dina personuppgifter är Web Retail s.r.o. , med säte i Husinecká 903/10, 130 00 Prag 3, Tjeckien, identifikationsnummer: 28876431 registrerat i Handelsregistret som förs av Stadsrätten i Prag, avdelning C, inlaga 150602 (" administratören ").
 •  
 • 1.2. Administratörens kontaktuppgifter är följande: adress för postleverans är- Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, Tjeckien, e-postadress info@projektorer-lampor.se telefon +46 812-111 505
 •  
 • 1.3. Administratören inte utsåg personal för skydd av personuppgifter.

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

 • 2.1. Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det faktum att sådan bearbetning är nödvändig för:
  • 2.1.1. fullgörande av avtalet mellan dig och administratören eller för verkställande av något åtgärd av administratören före ingåendet av ett sådant avtal i den mening som avses i artikel 6.1 c) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på bearbetning av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 /EG (Allmänna föreskrifter om skydd av personuppgifter) (vidare bara „nařízení“);
  • 2.1.2. fullgörande av de rättsliga skyldigheter, som hänvisar till administratören i betydelse av artikel 6 st.1 bokstav c) i förordningen, nämligen konkret uppfyllandet av skyldigheter som åläggs administratören genom allmänt bindande rättföreskrifter, i synnerhet lag nr 235/2004 i samlingen om mervärdesskatt, i dess lydelse, lag nr 586/1992 i samlingen om inkomstskatt, i dess ändrade lydelse och lag nr 563/1991 i samlingen om redovisning, med ändringar.
 • 3.1. Syftet med bearbetningen av dina personuppgifter är:
  • fullgörande av avtalet mellan dig och administratören, inklusive leverans av varor och rättslig lösning av ansvar för brister eller administratörens genomförande av åtgärder före ingåendet av ett sådant avtal samt administratörens fullgörande av rättsoffentliga uppgifter - identifikation och kontaktuppgifter, särskilt namn, efternamn, e-postadress, fakturering och leveransadress,
  • säkerställning av webbplatsens tekniska funktionalitet och förbättring av kvaliteten av de tillhandahållna tjänsterna - sessionscookies, identifieringsdata,
  • att utföra nödvändiga analyser och mätningar – frekvens, beredskap, antal sidvisningar, enhet från vilken användare kommer till administratörens webbplats, tid som spenderas på webbplatsen, IP-adress,
  • att skicka ett kundundersökningsformulär om nöjdhet genom e-post inom program Feedback-utvärdering till vilken är administratörens e-shop förbunden och administratörs marknadsbedömning: e-postadress
  • bokförings- och skattemässiga ändamål (till exempel för registrering enligt bokförings- och skattelagstiftningen) - identifierings- och kontaktuppgifter,
  • uppfyllande av andra lagliga skyldigheter (t.ex. utgående från ansvar för fel mm) - identitets- och kontaktuppgifter.
 •  
 • 3.2. Från administratörens sida finns det ingen automatisk individuellt beslutsfattande i betydelse av artikel 22 i förordningen

4. TID FÖR LAGRINGPERIOD AV PERSONUPPGIFTER

 • 4.1. Dina personuppgifter kommer att behandlas under hela verkningen av avtalsrättigheter och avtalsskyldigheter och vidare för den period som är nödvändig för arkivering i enlighet med gällande allmänt bindande lagstiftning, men senast för den period som anges i allmänt bindande lagstiftning; detsamma gäller om avtalet inte avslutas.
 •  

5. ÖVRIGA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 • 5.1. Andra mottagare av dina personliga uppgifter kommer att vara postorderföretag och andra personer som är involverade i leverans av varor eller förverkligande av betalningar inom ramen av köpavtal och personer som tillhandahåller för administratören tekniska tjänster sammanhängande med e-butikens verksamhet, inklusive drift av programvara och datalagring:
  • åkerier och andra handelspartner som är involverade i leverans av varor eller förverkligande av betalningar på grund av köp avtalet (tjeckisk post AB, DHL Express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay ... ),
  • företag och handelspartner, som säkerställer uppgifter som krävs för att bedriva webbplatsen, särskilt analytiska och statistiska data, inkluderande: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • företag och handelspartner, som är involverade i leverans av varor eller förverkligande av betalningar på grund av köpavtalet (tjeckisk post AB, DHL Express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o, Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay ... ),
  • eventuellt andra tillhandahållare av programvaruprodukter, tjänster och applikationer för bearbetning, som bolaget inte används för närvarande.
 •  
 • 5.2. Mottagarna av dina personuppgifter som behandlas för att uppfylla de lagliga skyldigheterna som utgår från rättsföreskrifter kan vara även de finansiella myndigheterna eller andra behöriga myndigheter i de fall när förpliktigar administratörer av allmänt bindande rättsliga bestämmelser.
 •  
 • 5.3. Administratören avser inte att vidarebefordra köparens personuppgifter till ett tredjeland (till land utom EU) eller till en internationell organisation.

6. RÄTTIGHETER FÖR SUBJEKT SOM REGISTRERAR UPPGIFTER

 • 6.1. Enligt villkoren i förordningen har du rätt att begära av din administratör tillgång till dina personuppgifter, rätten att ändra eller radera dina personuppgifter eller begränsa dess bearbetning, rätten att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter och rätten till portabilitet av dina personuppgifter. 
 •  
 • 6.2. Om du tror att vid behandlingen av dina personuppgifter har kränkts eller överträds bestämmelserna, har du rätt att be säljaren eller processorn för förklaring eller borttagning av sådant tillstånd, eventuellt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.
 •  
 • 6.3. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Att tillhandahålla dina personuppgifter är ett nödvändigt krav för att kontraktet ska kunna ingå och genomföras och utan att lämna dina personuppgifter är det inte möjligt att ingå avtalet eller att fullgöra det av administratörens sida
 •  
 • 6.4. Administratören har rätt att kräva rimlig ersättning för tillhandahållandet av uppgifter, som inte överstiger de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla uppgifter.

 

Vet du redan allt om lampor? Välj rätt modell här!

Snabbguide till lampor

Hitta lampan med två klick

Projektorlampor

TV-lampor